Rachunkowość

system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.

Rachunkowość obejmuje trzy główne działy:

 • księgowość Bydgoszcz
 • kalkulację
 • sprawozdawczość

Główne odmiany rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość bankowa
 • Rachunkowość komputerowa

Podstawowe zasady rachunkowości

 • Zasada memoriału (albo: memoriałowa)
 • Zasada współmierności
 • Zasada kontynuacji działalności
 • Zasada ciągłości
 • Zasada istotności
 • Zasada realizacji - zyski powstają dopiero w momencie sprzedaży.
 • Zasada kosztu historycznego - aktywa są ujmowane zgodnie ze swą wartością początkową.
 • Zasada indywidualnej wyceny / zakaz kompensaty
 • Zasada wymierności pieniężnej - tylko te operacje, które dają się wyrazić w jednostkach pieniężnych, są przedmiotem zainteresowania rachunkowości.
 • Zasada rozdzielności przedsiębiorstwa od właścicieli - przedsiębiorstwo i właściciele muszą być odrębnie traktowani w księgach rachunkowych.
 • Zasada obiektywizmu - sprawozdania finansowe powinny być oparte na obiektywnych dowodach.
 • Zasada wyższości treści nad formą
 • Zasada periodyzacji
 • Zasada ostrożności